نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 34-1

کلمپ تعمیراتی دو فکی

1,000 تومان8,850,000 تومان

کلمپ انشعاب گیر بوشن دار (TSC)

1,000 تومان

کلمپ تعمیراتی تک فکی

621,000 تومان2,942,000 تومان

کلمپ انشعاب گیر فلنج دار (TTC)

کلمپ استیل فشار قوی

1,000 تومان561,000,000 تومان

کوپلینگ کلمپ

1,000 تومان

کلمپ تزریقی

کلمپ رفع نشتی کوپلینگ

آشغال گیر زنجیری

کلمپ رفع نشتی زانویی

کوره های صنعتی