انشعابگیر از خطوط قطور

خط لوله 100 آزبست انشعاب 80

آبفا اصفهان

خط لوله 300 چدن انشعاب 150

آبفا گیلان شهرستان بادرود

خط 900 میلیمتر پلی اتیلن انشعاب 150 میلیمتر

شرکت گل گهر سیرجان سال 1393

انشعابگیر اردکان

شهرک صنعتی جهان آباد میبد

خط 800 میلیمتر چدن انشعاب 600 میلیمتر

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان سال 1392

خط 700 میلیمترآزبست انشعاب 250 میلیمتر

شرکت آب و فاضلاب رفسنجان سال 1392

خط 900 میلیمتر چدن داکتیل انشعاب 200 میلیمتر

شرکت آب و فاضلاب قزوین سال 1393

خط 350 میلیمتر چدن انشعاب 150 میلیمتر

شرکت آب و فاضلاب رشت سال 1394

خط لوله 600 آزبست انشعاب 250

آبفا روستایی یزد

خط لوله 600 آزبست انشعاب 300

آبفا اصفهان

خط 600 میلیمترچدن داکتیل انشعاب 150 میلیمتر

شرکت آب و فاضلاب روستایی یزد سال 1393

خط 355 میلیمتر پلی اتیلن انشعاب 100 میلیمتر

شرکت گل گهر سیرجان سال 1393